İSMAİL NARİN

Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL NARİN

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Email : inarin@bingol.edu.tr

Dahili : 1746

Oda No : C-II/3


Lisans

 İlahiyat

 Marmara Üniversitesi

 1996

Yüksek Lisans

 Ali Haydar Efendi’nin Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Eserleri

 Sakarya Üniversitesi

 2001

Doktora

 Kur’ân ve Sünnet Açısından Kurban İbadeti

 İstanbul Üniversitesi

 2009

 • İslam Hukuk Usulü I-II
 • İslam Hukuku -III-
 • Fıkıh -I-
 • İslam Borçlar Hukuku (YL)
 • Güncel Fıkıh Meseleleri (YL)
 • Fıkıh Usulüne Giriş (YL)
 • İslam Ticaret Hukuku (YL)
 1. Abdurrahman Caner, Abdulvehhâb eş-Şa'rânî'nin el-Mîzânu'l-kubrâ Adlı Eserine Göre Teşdîd ve Tahfîf, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2014.
 2. Hasan Bulut, el-Mahsul Bağlamında Fahreddin er-Razi'nin İctihad Anlayışı, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2014.
 3. Şahap Yeşilkaya, Zaza Edebiyatında Mevlid ve Mehmet Ali Öztürk, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü, Bingöl 2014.
 4. Farhang Mohammed Ali, Muheddidâtu’l-iktisâd fi’l-fıkhi’l-İslâmî, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2016.
 5. Abdullah Ahmed Hussein, Delâletü’l-hâs ve eseruhu ‘ala’t-teşrî’âti’l-fıkhiyye, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2016.
 6. Mohammed Shaikhan Tamarkhan, İbnu’s-Salâh eş-Şehrezûrî ve eseruh fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2017.
 7. Shula Jalal Muhammed Qaderi, el-Ârâu’l-usûliyye li’l-Besîli (v. 830) min hılâli tefsîrihi “et-Takyîdu’l-kebîr (Min Sûreti’l-Fâtiha ilâ nihâyet-i Âl-i İmrân), (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2017.
 8. Mohammed Fouad Omar, el-Hıyel fi'l-fıkhi'l-İslâmî ve eseruha fî Kitâbi't-Talâk (Dirâse mukârana)(Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2017.
 9. Azad Kareem MAWLOOD, Hukmu Tevelli’l-Mereti Fi’l-Vezaifi’s-Siyadiyye ve Muşarekatuha Fi’l-Ameli’s-Siyasi Fi’ş-Şeria ve’l Kanun, (Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2017.
 10. Ismael Taha HAMAD, Himâyetu hukuki’l-müellif ve’l-hukuki’l-mücâvireti lehâ(Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2018.
 11. Mahmut Sanır, Takıyyuddin el-Hısnî’nin Kifâyetü’l-ahyâr Adlı Eserinde Fıkhî Kaideler ve Uygulamaları(Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl 2018.
 1. “Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, Yıl: 2016, Cilt: 6, Sayı: 12, s. 173-192. [full text online]
 2.  “Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Ali Haydar Efendi’nin Hayatı, Hukukçuluğu ve Eserleri”, İLTED / İlâhiyât Tetkikleri Dergisi / Journal of İlâhiyât Researches, Yıl: 2016, Sayı: 46, s. 51-80. [full text online]
 3. تحقيق رسالة "إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين" للشيخ جلال الدين السيوطي / "Investigation of Manuscrıpt “Irshad al-Muhtadin Ila Nusrat al-Mujtahidin” by Jalal al-Din al-Suyuti", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  / Journal of Faculty of Theology Istanbul University, Yıl: 2017, Sayı: 36, s. 103-131.
 4. "Hâlid el-Bağdâdî ve 'Risâle-i Farz u Sünnet'i Üzerine", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Yıl: 2017, Cilt: 10, Sayı: 53, s. 867-874.
 1. “Cahiliye Döneminde Kurbanlıklar Üzerine Doğurganlığa Bağlı Olarak Bina Edilmiş Örfler ve Hükümler”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFD, Yıl: 2013, Cilt: I, Sayı: 2, s. 63-83. [full text online]
 2. "Bingöl Medreselerinde Fıkıh Eğitimi", Bingöl Araştırmaları Dergisi / The Journal of Bingöl Studies, Yıl: 2014 (Güz), Cilt: I, Sayı: 1, s. 9-28.
 3. Nehcü’l-Belâga’da Yer Alan Bazı Dinî Kavramlar Üzerine Mülahazalar”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 68, s. 135-162. 
 4. “Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî ve Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 2018, Sayı: 74, s. 185-204.
 5. “Celâleddin es-Süyûtî’nin İctihad Anlayışı”, Usûl İslam Araştırmaları, Yıl: 2018 (Güz), Sayı: 30, s. 85-108.
 6. "Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu ile 'Problemlerimiz ve Çıkış Yolu' Üzerine Söyleşi", Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. İsmail NARİN – Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFD, Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı: 3, s. 221-238. [full text online]
 7. "Prof.Dr. M. Şaban Ali Düzgün ile 'Problemlerimiz ve Geleceğimiz' Üzerine", Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT - Yrd.Doç.Dr. İsmail NARİN, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFD, Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı: 4, s. 183-196. [full text online]
 8. Prof.Dr. Turan Koç ile ‘Problemlerimiz ve Çıkış Yolu’ Üzerine” Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. İsmail NARİN - Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFD, Yıl: 2015, Cilt: III, Sayı: 5, s. 31-67. [full text online]
 9. (Kitap Kritiği) Dr. Muhammed Hamidullah Ağırakça'nın Mısır’da Kanunlaştırma Hareketleri (19. Yüzyıl Örneği), İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, 2014, s. 489-495.
 10. (Kitap Kritiği) Abdullah Demir'in Osmanlı Belgelerine Göre Said Nursî’nin Seyyidliği Meselesi Adlı Eserinin Tanıtımı, Bingöl Araştırmaları Dergisi / The Journal of Bingöl Studies, Yıl: 2014 (Güz), Cilt: I, Sayı: 1, s. 125-128.
 11. Bir Sempozyumun Ardından: “Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFİD, Yıl: 2013, Cilt: I, Sayı: 1, s. 159-183. [full text online]
 12. “XX. İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / BÜİFD, Yıl: 2013, Cilt: I, Sayı: 2, s. 227-234. [full text online]
 1. “Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Fıkıh Eğitimi”, Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu, 29/06/2012-01/07/2012, Bingöl Üniversitesi / BİNGÖL
 2. “Dinî Değerlerin İstismarında Fıkıh İlminin Önleyici Fonksiyonu / Function of Fiqh in Preventing the Abuse of Religious Values”, Şarkiyat Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi / International Congress of Social Science, 14-17 Eylül 2017, Diyarbakır (Genişletilmiş Özetler Kitabı, Editör: Mehmet Bilen v.dğr., Diyarbakır 2017, s. 230-234).

1- “Cahiliye Araplarında Kurban İbadeti”, Kur’an’ın İndiği Tarih Çalıştayları - IV, CAHİLİYE ARAPLARININ İBADET HAYATI, 18 Kasım 2016, Bingöl Üniversitesi, Bingöl.

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017, cilt: 1, sayı: 2)

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017, cilt: 4, sayı: 7)

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018, sayı: 8-9)

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi (2017, cilt: 3, sayı: 2)

Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu Tebliğler Kitabı / The Book of International Symposium on Islamic Sciences at the Crossroad of Theology and Madrasah, cilt: I-II, (ed. İsmail NARİN), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2013. [full text online]